Trang chủ Giới thiệu Chính sách chất lượng

Hiện nay, Tập đoàn Tiến Lên đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, do tổ chức BVQI của Anh Quốc cấp. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được Tiến Lên thực hiện một cách nghiêm ngặt, thống nhất. Toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh của Tiến Lên được quản lý chặt chẽ từ lúc đưa nguyên vật liệu vào sản xuất đến khi sản xuất ra thành phẩm và cung ứng cho người tiêu dùng. Tất cả cán bộ công nhân viên của Tiến Lên chịu trách nhiệm đối với công việc của mình cũng như được tạo điều kiện để chủ động tham gia vào các hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Hệ thống quản lý chất lượng còn được thực hiện theo mô hình quản lý theo mục tiêu MBO (Management By Objectives), hoạt động của Tiến Lên được đánh giá dựa trên nguyên tắc “Lợi nhuận tạo ra do giảm chi phí và tăng doanh thu”. Để thực hiện mô hình này, Tiến Lên đã hoàn thiện chính sách chất lượng theo những chương trình hoạt động cụ thể như sau:

Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của khách hàng trong và ngoài nước. Đảm bảo thực hiện tốt công tác đào tạo đội ngũ nhân viên, để nhân viên có đủ năng lực và kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện tốt công việc được giao. Tiến Lên luôn tìm kiếm cơ hội cải tiến chất lượng dịch vụ cung ứng, hướng đến các tiêu chí: an toàn, chính xác và hiệu quả. Sự phát triển bền vững của Tiến Lên luôn gắn với lợi ích của khách hàng, không ngừng nâng cao lợi ích cho cán bộ công nhân viên và cho cổ đông.

Ngoài ra, Tiến Lên đang thực hiện đầu tư trang bị, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại. Tiến Lên đang chuẩn bị đầu tư vào chương trình hiện đại hoá công nghệ thông tin trong toàn Tập đoàn bằng việc ứng dụng phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) - Quản trị nguồn lực doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của Oracle và triển khai hệ thống bán hàng trên mạng diện rộng ( Wan ) . Điều này sẽ mang lại hiệu quả cho việc quản lý về thời gian cũng như sức lao động.